Latest

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่ม ๑๑

๒๗  ธันวาคม  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ (ศรีเชียงใหม่ ๓)  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ  โรงเรียนวังน้ำมอก  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสี  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน  โรงเรียนหบ้านหม้อเหนือ  และโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ   ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม…ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พนมศักดิ์  สุคันธา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประจำ อบจ.หนองคาย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ   และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
Read More

ทัวร์เวียงจันทน์

บ่ายวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ผอ.วันวิสา  กองแก้ว และคุณครูมนัสดา  บัวน้อย เป็นมัคคุเทศก์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาออกค่ายพัฒนา   เดินทางผ่านจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ นั่งเรือข้ามฝากไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์…
Read More

คนเก่งของเรา…ณัฐพล จารุมี

๒๕  ธันวาคม การแข่งขันกีฬาระดับเขตฯ  การข่งขันกรีฑา วิ่ง ๕๐  เมตร ระดับอนุบาล  ด.ช.ณัฐพล  จารุมี หรือน้องตะวัน ชนะเลิศคว้าเหรียญทองมาให้บ้านหม้อเหนือฯ ๑เหรียญ  ….เยี่ยมจริงๆ
Read More

พิธีเปิดกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ไดรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ  นพวรรณ  มาเป็นประธานในพีธีเปิด…ขบวนพาเหรดของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ พร้อมเพียงและสวยงามน่าชม..
Read More

ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายที่ ๑๑ ร่วมส่ง ผอ.อภิญญา ตังประพฤติกุล

วันที่ ๒๔  ธันวาคมคณะผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑  ร่วมกันไปส่ง ผอ.อภิญญา  ตังประพฤติกุล  ที่ได้ย้ายจากโรงเรียนวังน้ำมอก ไปโรงเรียนบ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย..
Read More

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

เพื่อให้โรงเรียน ร่มรื่น  น่าเรียนื น่าอยู่ คุณครูและนักเรียน ร่วมกันปรุงปรุงบริเวณทั่วไปและสวนหย่อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
Read More

สมาคมผู้บริหาร อ.ศรีเชียงใหม่ เลี้ยงรับส่ง ผู้บริหาร

วันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๕๘  สมาคมผู้บริหาร อ.ศรีเชียงใหม่ เลี้ยงรับส่ง ผู้บริหารที่ย้ายมา และย้ายไปตำรงตำแหน่ง ต่างอำเภอ  ..
Read More

ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ ๑๑ ( ศรีเชียงใหม่ ๓)

วันที่ ๑๗  ธันวาคม  ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่๑๑ เพื่อปรึกษาหารือพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มฯ
Read More

เยี่ยมคารวะผู้ใหญ่

๑๗  ธันวาคม คุณครูมยุรี  เพ็งสิงห์ และคุณครูมนัสดา  บัวน้อยพา ผอ.วันวิสา  กองแก้วไปกราบคารวะท่านเจ้าอาวาสวัดอรัญญบรรพต และท่านนายก อบต.บ้านหม้อ  
Read More