วันงดสูบบุหรี่โลก
เขียนโดย admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 08 2014 14:02:18
วันงดสูบบุหรี่โลก       
     ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์ปีนี้คือ “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุน โฆษณา ยาสูบร้าย ทำลายชีวิต”    โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑     ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก    เพื่อรณรงค์พิษภัยของการสูบบุหรี่

เพิ่มเติม
           วันงดสูบบุหรี่โลก       
           
    ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์ปีนี้คือ “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุน โฆษณา ยาสูบร้าย ทำลายชีวิต”    โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑     ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก    เพื่อรณรงค์พิษภัยของการสูบบุหรี่       
           
    โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)     ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว   ประกอบด้วย   การประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่    วาดภาพระบายสี    การพูดเกี่ยวกับ   "โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพและครอบครัว"   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖    ครูให้ความรู้โรคและพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่    รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนทราบ